realestate
realestate

ที่ปรึกษางานพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์

 

 • บริการรับทำ Feasibility Study
  ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
  โครงการอสังหาริมทรัพย์

 • ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
  อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด
  โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และโครงการ
  อสังหาริทรัพย์อื่นๆ

 • จัดทำแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อ
  กับสถาบันการเงิน

 
home

 

ขอบเขตการศึกษา
ความเป็นไปได้
FEASIBILITY STUDY

 

อสังหา
realestate

1. ความเป็นไปได้ด้านกายภาพของที่ดิน
   (Physical Feasibility Study)

 • โดยศึกษา ทำเลที่ตั้ง ลักษณะที่ดิน
  ฉโนดที่ดิน รูปร่าง หน้ากว้าง ความสูงต่ำของที่ดินต้องถมเพิ่มเท่าใด

 • ศึกษาการเข้า-ออกสู่ที่ดิน สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนส่ง แหล่งงานและแหล่งชุมชนและสาธารณูปโภค

 • วิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาโครงการหรือไม่

 
realestate

2. ความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมายต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ
    อสังหาริมทรัพย์
    (Legal Feasibility Study)

 • ตรวจสอบกฎหมาย ผังเมืองข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนด

 • ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินกับทางราชการ

 • ตรวจสอบกฎหมายการพัฒนาโครงการเฉพาะทาง เช่น กฏหมายจัดสรร กฎหมายอาคารชุดเป็นต้น

 • ตรวจสอบกฎหมายควบคุมอาคารประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบโครงการ

 • ตรวจสอบกฎหมายสิ่งแวดล้อม EIA

 
realestate
realestate

3. ความเป็นไปได้ทางการตลาด
   (Marketing Feasibility Study)

 • ศึกษาความต้องการของตลาด แนวโน้มทางการตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยสำรวจสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียง

 • ศึกษาคู่แข่ง ดูอุปสงค์-อุปทานในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

 • วิเคราะห์รายได้ กำลังซื้อ รสนิยม และความต้องการของลูกค้าในพืนที่นั้น เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งทางการตลาด และรวบรวมข้อมูลสำหรับนำมาพัฒนาโครงการ

 
realestate

4. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
   (Financial Feasibility Study)

 • เป็นการประมาณการการลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุน ราคาขายที่เหมาะสม และผลตอบแทนที่จะได้รับ มาจัดทำตัวเลขทางการเงิน

 • การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ (Cash Flow Projection)

 • การประมาณการสัดส่วนของเงินลงทุน เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้พอทราบได้ว่าหากขึ้นโครงการจะคุ้มค่าหรือไม่

 
realestate

5. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
   (Financial Feasibility Study)

 • เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาประมวลผล สรุป และจัดทำเป็นรูปแบบโครงการที่น่าจะเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งในด้านสไตล์ ความสวยงาม และการใช้พื้นที่

 • มีการจัดวางเป็นผังโครงการเบื้องต้นเพื่อให้เห็นภาพการใช้พื้นที่ขายใกล้เคียงจริงมากที่สุด

 
realestate

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการทำ
Feasibility Study ของเรา

 • เห็นภาพรวมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในทำเลนั้นๆ ครบถ้วนทุกมิติ

 • เห็นแนวโน้มทางการตลาด ตลอดจนทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

 • สมมุติฐานทางการเงินที่สะท้อนความเป็นจริง การประมาณการลงทุน พร้อม Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และการประมาณการผลตอบแทนของโครงการ ในรูปแบบ IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment, ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) พร้อมทำ Scenario Analysis เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผลถึงโครงการทั้งดีและไม่ดี

 • เล่มรายงานสรุปประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด โดยส่งงานเป็นเล่มรายงาน ไฟล์สรุป และ ไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับการพิจารณาความเป็นไปได้ การประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจในการพัฒนาโครงการต่อไป

 
realestate

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการทำ
Feasibility Study ของเรา

 

ประมาณ 30 วันโดยประมาณ
ทั้งนี้ขึ้นระยะเวลาอาจมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับ

 • รายละเอียด

 • ขนาดของโครงการ

 • ความยากง่ายของแต่ละงาน

 • ความพร้อมของข้อมูลต่างๆ

 

ค่าบริการทำ Feasibility Study

realestate
 • ค่าบริการตามตารางนี้เป็นค่าบริการโดยประมาณสำหรับงานที่มีความซับซ้อนในระดับมาตรฐาน

 • สำหรับงานที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีขนาดโครงการที่ใหญ่มากกว่านี้ กรุณติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 • หากที่ดินหรือที่ตั้งโครงการคาดหมายอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากกว่า 150 กิโลเมตร อาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม

 

บริการทั้งหมดของเรา

 • รับทำ Feasibility วิเคราะห์ศักยภาพที่ดินสำหรับทำโครงการ

 • แผนโครงการและแผนการเงินสำหรับกู้ธนาคารหรือหานักลงทุน

 • วางผังแบ่งแยกที่ดินเพื่อขาย หรือทำโครงการ

 • บริการออกแบบบ้าน อาคาร และโครงการ

 • ที่ปรึกษาการบริหารโครงการจัดสรรด้านการวางกลยุทธ การก่อสร้าง การตลาดและการขาย

 • วิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • บริการฝึกอบรมทีมงานด้านการบริหารการก่อสร้าง การตลาดและการขาย

 
realestate

ช่องทางการติดต่อ

สอนสร้างบ้านขาย
facebook
สอนสร้างบ้านขาย

บริษัท กู๊ดไวบ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Good Vibe Property Co., Ltd.

80/86 ซอยกรุณา แยก3 ตำบลเขาสามยอด
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0165566002021

Contact Us :

099-782-9415 (คุณบี)
092-495-9956 (คุณเอก)


facebook.com/AiForRealEstate